Κτίριο Διοίκησης Glaxo - Wellcome

Αρχιτέκτονες
  • Κυριακίδης Κυριάκος
  • Εξαρχόπουλος Τάκης
  • Αποστολάκος Γιώργος
Στατική Μελέτη
  • Χριστοφίδης Μ.
  • Πίττας Μ.
Μηχανολογική Μελέτη
  • ΕΠΕ ΤΕΚΕΜ
Φωτογραφίες
  • Καλαποδάς Δημήτρης
Κατασκευή
  • ΓΕΚ Α.Ε.
  • ΓΕΝΕΡ Α.Ε.