Τοπολογική Προσέγγιση του Ανοίγματος _ Από τον Τοίχο σε Διασπορές Χυτών Υλικών

Μελέτη: 
2003
Αρχιτέκτονες
  • Καλλιπολίτη Λ.
  • Τσάμης Α.
  • Alfaris A.
Σύμβουλος Αρχιτέκτονας
  • Fernandez J. E.