Επιτόπιο Μουσείο Νάξου & Ο Περιβάλλων Χώρος

Αρχιτέκτονας
  • Κουβελά-Παναγιωτάτου Αγνή
Στατική Μελέτη
  • Θεοφίλου Δ.
Μηχανολογική Μελέτη
  • Καμαρινός Π.
Φωτογραφίες
  • Καλαποδάς Δημήτρης
  • Ρεμούνδος Ι.