Ροδίαλος - Θερινή Κατοικία στον Πάνορμο Κρήτης

Μελέτη: 
1984 to 1985
Κατασκευή: 
1985 to 1989
Αρχιτέκτονας
  • Βρυνιώτης Νάσος