Νικολάου Στέφανος

Κατοικία στο Κουκάκι

Μηχανολογική Μελέτη